May 2018 : Dissonances take part to Milleis' birth

Dissonances creates a premium glamorous sonic branding for Milleis.